Oorsprong en evolutie van het ras

Er moet teruggaan naar het begin van deze eeuw om getuige te zijn van de eerste initiatieven voor selectie gericht op de totstandbrenging van een gemengde ondersoort, uitgaande van een eerder heterogene groep van runderen van het gemengd type waaraan in de loop van de XIXde eeuw Shortorn infusies werden toegediend en die gedurende deze periode erg in trek was.

Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog werd alles opnieuw in vraag gesteld. Er moest gewacht worden tot in 1919 vooraleer door de Overheid een effectief toelating tot rundselectie werd uitgevaardigd.

Zodra het selectiewerk was aangevangen, was de doelstelling duidelijk: ontwikkeling van runderen voor dewelke «twee oogmerken» gelden; ze moeten vierkant zijn, en ze moeten tegelijk een goed formaat bezitten, een middelmatige bespiering vertonen, en een goede melkproductie verschaffen (4000 liter aan 3.5 %).
Deze doelstelling werd aangehouden tot in 1950.

De periode 1950-1960 wordt een overgangsperiode die reeds duidelijk tekenen vertoont van een nieuwe koers die zal gevaren worden.
De definitieve beslissing werd evenwel genomen tussen 1960 en 1970.

Eerst bij de stieren, en nadien bij de koeien, wordt duidelijk de voorkeur gegeven aan een ontwikkeling van de bespiering. Het antwoord op deze selectie is verbluffend. Er verschijnt een nieuwe type, dat in zich de kenmerken verenigt van zowel een sterk ontwikkelde bespiering (schouders, schoft, rug, lenden, achterhand), als een groot formaat, een fijn maar stevig beendergestel, een mooie harmonie van de lijnen met ronde ribben, een gebogen maar stevig achterdeel, verscholen heupen, een losse staart.

Het BELGISCH WITBLAUW ras is ontstaan in 1973 toen de splitsing van het ras van Midden en Hoog België in 2 verschillende takken doorgevoerd werd : de vlees type en de tweeledige type.

Belgisch Witblauw ras

 

Tweeledige type

Sommige fokkers blijven dieren selecteren die melk en vlees productie combineren. Deze selectie is gelijklopend gebeurd met de selectie van het vleestype door gebruik te maken van volledig van elkaar verschillende stierenlijnen.
Het Blauwe rund van het Noorden, dat duidelijk op verschillende plaatsen thuishoort, maakt deel uit van dezelfde groep van dieren en wordt aangetroffen in de streek van Maubeuge in Frankrijk.
Sinds 1999 zijn er, binnen het kader van het programma plattelandsontwikkeling financiële middelen vrijgemaakt die voor een stijgende interesse in het BWB mixte type hebben gezorgd. In 2005, waren er ongeveer 150 fokkers die vooral in de provincies Henegouwen en Brabant gelokaliseerd zijn.
Binnen de dubbeldoeltak zelf bestaan twee types, volgens het genotype:

 

génotype
mh/mh

Deze dieren zijn genetisch identiek aan de dieren van het zuivere vleestype. Zij hebben een echte verschillende selectie gevolgd die vooral op melkproductie en gemakkelijke kalvingen gebaseerd is. Zij produceren tussen 4200 en 4800 liters melk.

génotype
mh/+ ou +/+

Deze dieren, die meer melkproductiepotentieel hebben, produceren gemiddeld 5400 tot 6000 liters melk.

 

Vlees type

Voorgedaan als reactie op de economische omstandigheden, en meer bepaald, op een vleesmarkt die sterk onderhevig was aan onderlinge verschillen qua bouw, die op hun beurt de samenstelling van de karkas weerspiegelen. De meerwaarde gegeven voor het bevleesd rund heeft de fokkers aangespoord om koppelingen tussen de meer bevleesde dieren te verwezenlijken.

Het BWB ras, dat oorspronkelijk gemengd was, is een echt vlees ras geworden, met als voornaamste eigenschappen : de buitengewone ontwikkeling van de bespiering, de kwaliteit van het vlees, het formaat, de vroege ontwikkeling, de goede voederconversie, de uniformiteit, de gehoorzaamheid, de geschiktheid als moederdier.

Verspreiding van het ras

Het BWB ras vertegenwoordigt, op het totale aantal rassen, 50 % van de nationale, 1 083 408 koeien tellende veestapel. 61 % van de BWB veestapel bevindt zich in de Waalse regio en 39 % in Vlaanderen. Luxemburg, Henegouwen en West-Vlanderen zijn de provincies waar het BWB ras het meest vertegenwoordigd is.

Terwijl het BWB in zuiver ras in het Noorden van Europa voor de productie van vlees wordt gebruikt, ontmoet men het in streken van de wereld waar de productie van vlees op kruising gebaseerd is. Het ras is aanwezig in Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken, Verenigde Staten, Ierland, Canada, Brazilië, Mexico,...

Het BWB ras past zich gemakkelijk aan bij de grote diversiteit van bodems en klimaten waarmee het ingevolge van de internationale uitbreiding wordt geconfronteerd.
Door zijn zeer zacht karakter vertoont men veel interesse in dit fokveeras.

Bovendien, zijn buitengewone geschiktheid voor kruising en de uitzonderlijke kwaliteit van de kruisingsafstammelingen maken dat een stijgende vraag van fokdieren over de hele wereld wordt gecreëerd.

Om de bekendheid van het BWB in alle streken te promoten, zijn 16 Stamboeken in Europa, Azië, Australië en in Amerika ontstaan.

Deze samenwerking tussen de verschillende stamboeken leidt tot de organisatie van internationale congressen, van bezoeken van fokkerijen, van karkas wedstrijden en competities voor dieren van zuiver ras...
Deze 16 Stamboeken worden verenigd temidden van de Internationale Vereniging van het BWB ras, genoemd Belgian Blue International, die ten doel heeft:

  • de methoden en criteria van identificatie en inschrijving in het Stamboek te harmoniseren,
  • de samenhang van selectie programma’s te waarborgen,
  • de belangen van het ras op internationaal gebied te vertegenwoordigen,
  • aan de uitstraling en promotie van het BWB mee te werken.

Dankzij dit promotiewerk kent het ras een snelle en aanzienlijk ontwikkeling en vallen de vooroordelen over het BWB ras weg.

begin XXde eeuw

1902

1930

1940

1965

1975

1989

1993

2002

2006

Denemarken

Australië

Belgische jurylid : nationale
wedstrijd Tullamore (Ierland)